18 jun 2020 Huurafspraken verbeterd in nieuw steunakkoord

Sinds de corona-uitbraak hebben wij vol ingezet op zo veel mogelijk compensatie voor kappers die hun vak niet meer mochten uitoefenen. Huur is voor kappers een grote kostenpost en onze inzet is dan ook gericht geweest op tenminste uitstel, maar het liefst kwijtschelding van de huur naar rato van gemiste omzet. Voor de periode van lock-down zou volgens ons het principe ‘geen huurgenot = geen huurverplichting’ moeten gelden.

In april werd in een eerste Steunakkoord afgesproken dat huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni zoveel mogelijk zouden worden opgeschort voor de retail en het winkelambacht. Nu ligt er een nieuw akkoord dat een stap verder gaat, maar helaas nog steeds niet een afgedwongen kan worden.

In het Steunakkoord 2.0 wordt voor de huurbetalingen van april en mei een korting van 50% voorgesteld en voor de maand juni een opschorting van 50%. Deze opgeschorte huur moet dan pas begin 2021 worden voldaan. De ANKO is blij met deze verbeterde voorstellen, maar hoewel banken en overheid betrokken waren bij de gesprekken over dit nieuwe akkoord, is er geen verplichting voor de verhuurder. Wel blijven banken bij hun toezegging om zowel verhuurders als huurders bij te staan met steunmaatregelen (o.a. opschortingen aflossingsverplichtingen en aangaan leningen met overheidsgarantie). De overheid biedt bovendien indirect een tegemoetkoming met de TVL regeling, waarmee ondernemers aanspraak kunnen doen op een tweede ronde van steun om vaste lasten (waaronder huur) bij omzetverlies boven de 30% deels te compenseren.

Wat kun jij doen?

Als je niet tevreden bent met het resultaat van eerdere overleggen met je verhuurder, dan je het nieuwe steunakkoord gebruiken in een vervolggesprek. Dat kan mogelijk leiden tot een beter resultaat. Gebruik deze voorbeeldbrief om in gesprek te gaan.

Wat doet de ANKO?

Voor nu zijn deze nieuwe afspraken het hoogst haalbare. Maar de ANKO blijft deelnemen aan de gesprekken rondom huur tijdens de lockdown. We blijven knokken voor échte kwijtschelding van huur, waarbij huurders niet afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van verhuurders.

Een proefproces dat hierover heeft plaatsgevonden in de horeca – waarbij de huurder in het gelijk is gesteld – geeft ons hoop. Wij zien in deze uitspraak – waartegen overigens nog in beroep kan worden gegaan – aanknopingspunten om onze inzet van afdwingbare huurkwijtschelding mogelijk toch nog te realiseren. We onderzoeken nu de juridische haalbaarheid daarvan. Hierbij gaan we waar mogelijk samenwerken met andere branches, die ook verplicht gesloten zijn (geweest).

We blijven dus knokken voor een beperking van de huurverplichtingen en voor een eerlijke huurmarkt. We vinden het onrechtvaardig dat kapper-ondernemers kunnen worden verplicht om  huur te blijven betalen, terwijl er geen of nauwelijks omzet kon worden gemaakt. We houden jullie op de hoogte!