29 jun 2022 Wijziging wetgeving rondom werknemers die ook elders willen werken

Let op! Vanaf 1 augustus 2022 zijn de regels rondom het verrichten van nevenwerkzaamheden door werknemers gewijzigd.

Wijziging wetgeving rondom werknemers die ook elders willen werken

Achtergrond

De nieuwe regels komen voort uit de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden waarin een verbod op nevenwerkzaamheden is opgenomen. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 augustus 2022 in werking. De wet vloeit voort uit een EU-richtlijn die als doel en inhoud heeft om de arbeidsvoorwaarden van werknemers transparanter en voorspelbaarder te maken.

De richtlijn schrijft de minimumrechten voor van iedere werknemer in de Europese Unie. Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, onder meer over de proeftijd, de mogelijkheid om meerdere banen te hebben, de voorspelbaarheid van het werk, de overgang naar andere vormen van werk en de bekostiging van verplichte opleidingen.

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet?

De ANKO is uiteraard niet blij met de uitwerking van de richtlijn, waarbij het voor werknemers makkelijker is om meerdere banen te hebben en om voor zichtzelf aan de slag te gaan naast een dienstverband. Werkgevers dragen immers de kosten en lopen de risico’s. Maar Nederland is verplicht om deze EU-richtlijn om te zetten in nationale regelgeving en dat is met deze wet gebeurd. Aan de wet kunnen we dus helaas niets veranderen, maar we gaan wel onderzoeken welke mogelijkheden er wél zijn voor werkgevers om nevenwerkzaamheden te beperken of te verbieden.

Mogelijke uitzondering: objectieve rechtvaardiging

Je mag als werkgever vanaf 1 augustus 2022 niet meer verbieden dat een werknemer meerdere banen heeft, TENZIJ je een reden hebt die objectief te rechtvaardigen is.

Wat is een objectieve rechtvaardiging?

Een objectieve rechtvaardiging is een zware eis. Voorbeelden van een objectieve rechtvaardiging zijn:

  • het niet naleven van de Arbeidstijdenwetgeving,
  • het vermijden van belangenconflicten,
  • bescherming veiligheid en gezondheid van de werknemer,
  • bescherming vertrouwelijkheid bedrijfsinformatie,
  • integriteit overheidsdiensten.

Wat betekent dit voor kappers?

Omdat de wet onlangs is aangenomen en per 1 augustus 2022 van kracht wordt, zal de rechtspraktijk uit moeten wijzen wanneer door een werkgever een succesvol beroep op een objectieve rechtvaardigingsgrond kan worden gedaan. We weten dus nog niet precies hoe dit gaat uitpakken, maar voor de kappers zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat:

  • als een werknemer voor een andere salon of voor zichzelf kapperswerkzaamheden gaat verrichten, terwijl de werkgever ook meer uren zou kunnen bieden, de objectieve rechtvaardigingsgrond ‘geen sprake van belangenconflicten’ ingeroepen kan worden.
  • als een werknemer concurrerend gaat werken en dit doet op basis van informatie die uit de salon van de werkgever meegenomen wordt, er een beroep op ‘bescherming vertrouwelijke bedrijfsinformatie’ gedaan kan worden.

Onze juristen houden dit goed in de gaten en zullen jullie hier regelmatig over informeren.

Wat betekent dit voor mijn arbeidsovereenkomsten?

Het is niet nodig om rechtvaardigingsgronden op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Als je je beroept op een rechtvaardigingsgrond, mag je dat doen op het moment dat dat speelt. Heb je een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en is er geen rechtvaardigingsgrond, dan is het beding nietig. Je kunt het verbod op een nevenwerkzaamhedenbeding gewoon in je arbeidsovereenkomst laten staan.

Ontstaat er een conflict hierover met jouw werknemer? Neem dan contact op met de juristen van de ANKO, zij helpen je bij het vinden van een oplossing.

Cao

In artikel 9.2 sub c van de nieuwe kapperscao staat vermeld dat er geen bedrijfsmatig kapperswerk verricht mag worden naast een dienstverband. Door deze wetswijziging per 1 augustus 2022 zal dit cao-artikel niet meer aan de orde zijn en kan hier geen beroep meer op gedaan worden als er geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is.

De voorbeeld-arbeidsovereenkomsten van de ANKO zijn op nieuwe wetgeving aangepast.