Beleidsadviescommissie (BAC)

De dagelijkse praktijk van de kapsalon is het uitgangspunt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering door de ANKO. Daarom zijn er drie beleidsadviescommissies (BAC) die bestaan uit saloneigenaren. Deze commissies zijn van groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het beleidsproces. De ANKO heeft BAC’s voor de volgende aandachtsgebieden:

In de Statuten en het Verenigingsreglement van de ANKO zijn bepalingen opgenomen over de BAC’s. (Zie artikel 21 in het Verenigingsreglement.)

Taak van de BAC’s

De BAC’s hebben de volgende taken:

  • Bijdragen aan het voorbereiden van het beleid.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
  • Klankbord voor de directeur en de staf van de ANKO.
  • Uitvoeren van taken, zoals het vertegenwoordigen van de ANKO in externe overlegorganen.
  • Verantwoording van de inzet en resultaten van de externe vertegenwoordiging.

BAC-leden kunnen een rol spelen in de externe vertegenwoordiging van de vereniging. Deze commissieleden krijgen daarvoor van het bestuur een mandaat, waarbinnen zij dienen te handelen. Het bestuur van de ANKO is bevoegd dit mandaat tussentijds aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. Het commissielid legt verantwoording af over zijn rol als externe vertegenwoordiger. Van personen die in de externe vertegenwoordiging voor de ANKO actief zijn, wordt verwacht dat zij zich opstellen in het belang van de ANKO en in lijn met het door het bestuur vastgestelde beleid.

Jaarlijkse verantwoording

Jaarlijks is er een evaluatie van het functioneren van de BAC’s. De BAC’s bespreken zelf het functioneren en koppelen dit via de directeur terug naar het bestuur van de ANKO.

Samenstelling

De leden van een BAC worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Het bestuur doet dit na een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen, Iedere commissie bestaat uit zes leden, waarbij voor zover relevant de ledensegmenten evenwichtig vertegenwoordigd zullen zijn. Bestuursleden en leden van de Ledenraad kunnen geen zitting hebben in de beleidsadviescommissie. De leden van de beleidsadviescommissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

Inhoudelijke ondersteuning

De directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de BAC’s. De secretaris zorgt voor relevante informatie en is aanspreekpunt voor de leden van de beleidsadviescommissie. 

Organisatie en vergoeding

De BAC’s komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda samen. De voorzitter leidt de bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op het ANKO kantoor in Huizen. Een commissielid ontvangt voor het bijwonen van een bijeenkomst een vergoeding evenals reiskosten. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks door de ledenraad vastgesteld.

Nieuwsgierig naar ANKO?

Dat snappen we! Want wat doet de ANKO nou precies en waarom zou je lid worden? Hier leggen we het je uit!

Vertel mij meer!

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.