Sociaal beleid

Beleidsadviescommissie (BAC) Sociaal

De BAC Sociaal is de commissie die door de directeur wordt betrokken bij het voorbereiden van de hoofdlijnen van het sociaal beleid voor van besluitvorming door het bestuur.

Inhoudelijke onderwerpen

Voor alle beleidsadviescommissies geldt het door het bestuur vastgestelde beleid als uitgangspunt. Op het gebied van sociaal beleid spelen enkele hoofdthema’s een rol:

  • De Cao voor het Kappersbedrijf
  • Pensioen
  • De totstandkoming van een Arbocatalogus

Onderstaand worden deze thema’s uitgewerkt. De ANKO is van mening dat ondernemers in de kappersbranche de ruimte moeten krijgen om hun werkgeverschap zoveel mogelijk zelf op een goede manier in te vullen. We streven ernaar het overleg met de vakbonden en de overige organen waarin vertegenwoordigers van de ANKO samen met de vakbonden zitting hebben, effectief en efficiënt in te richten.

Cao voor het Kappersbedrijf

Voor de ANKO vormt de realisatie van een set eigentijdse, ondernemersgerichte, branche specifieke en imago-ondersteunende arbeidsvoorwaarden, met mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit op individueel ondernemingsniveau (differentiatie), één van de belangrijkste speerpunten. Deze arbeidsvoorwaarden vormen het minimum niveau waaraan alle ondernemingen in de kappersbranche zich moeten confirmeren. De ANKO is tegen het voeren van concurrentie op het minimum loonkostenniveau.

Algemeen verbindend verklaring

Om dit maximaal te borgen, sluit de ANKO een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) met de vakbonden FNV Mooi en CNV Vakmensen die zij vervolgens voordraagt voor algemeen verbindend verklaring (avv) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo wordt de gehele branche verplicht deze basis arbeidsvoorwaarden als minimum standaard te hanteren. De ANKO kan deze avv aanvragen omdat het aantal werknemers dat bij de vakbond is aangesloten representatief is voor de kappersbranche. De kappersbranche kent een steeds grotere diversiteit van bedrijven en ook steeds meer ketenbedrijven (filialen en/of franchise). Veel bedrijven willen zelf meer een eigen invulling kunnen geven aan hun arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. Daarom vindt de ANKO dat bedrijven deze ruimte moeten krijgen en wil daarvoor ruimte creëren in de cao. Ook moet het mogelijk zijn bedrijven toestemming (dispensatie) te geven om op bepaalde onderdelen af te wijken van de cao en in plaats daarvan een eigen regeling toe te passen. Voorwaarde voor de ANKO hierbij is dat daarbij nooit het in de cao vastgelegde minimum loonkostenniveau wordt verlaten.

Pensioenregeling

De ANKO is van oordeel dat een professionele branche over een fatsoenlijke oudedags- en nabestaandenvoorziening moet beschikken. De regeling dient aantrekkelijk te zijn voor deelnemers en beheersbaar te zijn wat betreft premie en risico. De pensioenregeling zal aangepast worden binnen de kaders van de nieuwe wetgeving en passend bij de kappersbranche zonder dat er sprake is van een lastenverzwaring aan de kant van werkgevers.

Arbocatalogus

De ANKO is als brancheorganisatie voor professionele ondernemers voorstander van een goede en veilige werkomgeving. Met bonden heeft de ANKO een Arbocatalogus afgesloten, waarin staat beschreven hoe er het beste gezond en veilig gewerkt kan worden. Daarbij maakt de ANKO in beginsel geen onderscheid in de arbeidsomstandigheden voor werknemers en ondernemers. Deze behoren hetzelfde te zijn uit het oogpunt van gezondheid en veiligheid. Deze benadering past bij een professionele branche. Bovendien gelden zo voor alle bedrijven dezelfde (basis)verplichtingen en is sprake van een zogenaamd level playing field: eerlijke concurrentie tussen ondernemers waarbij iedereen aan dezelfde basisvoorwaarden moet voldoen. Ook hierbij geldt dat de ANKO concurrentie op basis van arbeidsomstandigheden niet wenselijk acht.

Wie zitten er in de BAC Sociaal

De BAC Sociaal bestaat uit de volgende leden:

  • Maikel Assink
  • René Rombout 
  • Wilbert Rombouts
  • Esther van Velthoven
  • Brigitte van Ree
  • Koen van Strien

Secretaris

  • Katinka Boekhorst 

Nieuwsgierig naar ANKO?

Dat snappen we! Want wat doet de ANKO nou precies en waarom zou je lid worden? Hier leggen we het je uit!

Vertel mij meer!

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.