19 mei 2022 ANKO teleurgesteld na steundebat: kabinet komt beloften niet na

Op donderdag 12 mei was het commissiedebat coronasteunpakket. Helaas was het resultaat erg teleurstellend, want er kwam geen zicht op enige vorm van compensatie voor gemiste omzet of gemaakte schulden als gevolg van corona.

ANKO teleurgesteld na steundebat: kabinet komt beloften niet na

Behouden werkgelegenheid alsnog verloren?

Zoals we al regelmatig hebben bericht, maken we ons ernstig zorgen over de toekomst van onze ondernemers  en de branche als geheel. Tijdens de lockdowns – waarin kapsalons  22 weken dicht zijn geweest – heeft de overheid zich met haar steunpakket,  voornamelijk gericht op het behoud van werkgelegenheid. De steun betrof een tegemoetkoming en geen volledige compensatie. Dit betekent dat de ondernemers de gaten zelf hebben aangevuld om hun medewerkers volledig door te kunnen betalen. Hierdoor is de werkgelegenheid in de kappersbranche behouden.  

Maar omdat de ondernemers in onze branche voor circa 95% ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting (IB) staan zij zelf  NIET op de loonlijst. Zij hebben maandenlang geen loon uit hun bedrijf ontvangen omdat er én geen omzet en dus geen winst - normaliter hun eigen inkomen - was. Bovendien hebben ze hun reserves, spaargeld en/of pensioenpot moeten aanspreken en extra leningen afgesloten en hun schuldposities zien oplopen door uitstel van betalingen. Hun financiële positie is dan ook fors verslechterd. Als IB-ondernemer zijn zij privé geraakt en hoofdelijk aansprakelijk. Kortom, als er niets gebeurt, dreigen veel ondernemers alsnog ten onder te gaan en gaat de behouden werkgelegenheid alsnog verloren.

Oproep ANKO

Onze oproep aan de overheid was dan ook ondernemers te steunen en hen een beter toekomstperspectief te geven. Alleen daarmee krijgen de gedane investeringen in het behoud van werkgelegenheid een structureel karakter:

  1. Compenseer (een deel van) de gederfde omzet door een bedrag ineens uit te keren op basis van een nader te bepalen staffel.
  2. Scheld de opgebouwde belastingschulden (gedeeltelijk) kwijt.
  3. Stel de terugbetaling van de na maatregel 2 overgebleven en tijdens de coronapandemie opgebouwde belastingschulden, uit over een langere termijn dan de genoemde 60 maanden. Wij denken aan minimaal de dubbele termijn en de mogelijkheid van betaalpauzes als het even niet lukt om af te lossen. Het rentepercentage op de belastingschuld moet bovendien verlaagd worden en niet verhoogd naar de genoemde 4%.    

Gebroken beloftes

Het resultaat van het steundebat was erg teleurstellend. Er is geen zicht gekomen op enige vorm van  compensatie voor omzetderving of de gemaakte schulden door corona. Oftewel: onze ondernemers betalen de schade van de coronacrisis en de overheid doet niet wat ze heeft toegezegd. “We komen samen de crisis door” zei premier Rutte en: “we zorgen dat iedereen de eindstreep haalt.” Het lijken nu loze beloftes.

Resultaten coronasteundebat

  • Generieke kwijtschelding van belastingschulden is onmogelijk gebleken.
  • Een langere betalingstermijn van belastingschulden lijkt wel mogelijk gemaakt te worden.
  • Er lijkt draagvlak te zijn om individueel maatwerk in te richten voor (in de basis gezonde) bedrijven die in de problemen zijn geraakt, zo dat ze weer door kunnen starten. Of dat er daadwerkelijk komt en hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend.
  • Ook is er draagvlak voor maatwerk voor bedrijven die moeten stoppen door de coronacrisis, om ervoor te zorgen dat dit zonder schulden kan. Of dat er daadwerkelijk komt en hoe dat er concreet uit gaat zien is nog niet bekend.

Hoe gaat het nu verder?

Wat er echt gaat gebeuren wordt pas duidelijk in Kamerbrief die uiterlijk 30 juni wordt verwacht. Er is toegezegd dat alle inbreng vanuit branches die voor het coronasteundebat is aangeleverd zal  worden meegenomen. In het bijzonder geldt dat voor de input die door ons is geleverd via de internetconsultatie.  Daarna kunnen er pas moties worden ingediend om voorstellen (ten gunste van de ondernemers) te wijzigen.

Wat doet de ANKO?

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kijken waar we rondom het proces van  de kamerbrief  nog kunnen beïnvloeden, hoe klein de kans ook is.

Daarnaast blijven we ons inzetten voor ‘nooit meer dicht’. Hiervoor werken we mee aan een sectorplan van het kabinet , waarvoor we eind  mei weer in gesprek gaan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook hierover gaat voor de zomer een brief naar de Kamer. In deze brief wordt aangegeven wat er gebeurt en gedaan moet worden als het virus in het najaar weer op zou laaien. Onze inzet hierop is duidelijk: de kappersbranche heeft nooit gezorgd voor besmettingsbrandhaarden, zorgt niet voor mensenmassa’s en kan veilig werken. Wij kunnen dus open blijven! Mocht er onverhoopt toch een sluiting komen dat moet daar steun tegenover staan.