4 jun 2020 NOW 2.0: tegemoetkoming in loonkosten

Het kabinet heeft een tweede noodpakket voor bedrijven en medewerkers gemaakt. Het is een aangepaste verlenging van het eerste noodpakket. De verlengde NOW-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten) loopt nu tot 1 oktober 2020.  

Wat is de NOW-regeling?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de NOW regeling. Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist als het voorschot hoger is dan 100.000 euro. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

De ANKO probeert meer duidelijkheid te krijgen over de exacte gang van zaken omtrent de berekening van mogelijk te veel ontvangen tegemoetkoming vanuit de NOW-regeling. We willen ook weten wanneer dit proces start, zodat de ondernemer weet waar hij of zij aan toe is.

Ons advies is in ieder geval om ontvangen tegemoetkomingen die niet (meer) nodig zijn voor de loonkosten nu er weer omzet wordt gemaakt,  niet te gebruiken en apart te houden.

Dit zijn de wijzigingen in de NOW 2.0:

 • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra boete van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging.
 • Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW nu een hogere bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart - mei hoger is dan in januari - maart. Dit is een succes van de lobby omdat er met een hogere loonsom rekening wordt gehouden. Dus een mogelijk hoger uitkering.
 • Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV.

Voorwaarden NOW 2.0:

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De werkgever is verplicht om de werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet je als werkgever inzage geven in deze administratie als daarom wordt verzocht.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als werkgever verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring als de aanvraag hoger is dan 100.000 euro.
 • De werkgever stemt in met het (op verzoek) openbaar maken van een deel van de verstrekte gegevens. Het betreft hier uitsluitend gegevens die van belang zijn voor de transparantie over de besteding van publieke middelen. Bedrijfs- en/of concurrentiegevoelige informatie wordt niet openbaar gemaakt.
 • Je kunt van zowel de TOGS, TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TOGS en TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. Een ontvangen TOGS of TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Downloads

NOW regeling 3.0 (18-2-'21)

669 KB