Behoud laag btw-tarief op kappersdiensten

De kappersbranche heeft enorm veel baat bij een gunstig fiscaal klimaat. Behoud van het lage btw-tarief is cruciaal, daarom is het voor de ANKO een topprioriteit.

Standpunt ANKO

Dankzij de ANKO geldt voor kappersdiensten het lage btw-tarief. De ANKO heeft de afgelopen jaren hard gestreden voor behoud van een laag tarief. Meer dan eens kwam politiek Den Haag met het plan om voor kappers het hoge tarief in te voeren en steeds lukte het ons dit tegen te houden. Eind 2017 kwam het kabinet met allerlei financiële plannen die gunstig leken voor ondernemers. Er waren ook plannen voor de btw: het lage tarief bleef behouden, maar moest wel omhoog, naar 9%.

De ANKO is gaan rekenen en uitzoeken. Wat betekenen al die plannen samen voor de kappersbranche? De conclusie: foute boel! 

  • Bij een stijgig van de btw, wordt de kapper duurder en gaan minder mensen naar de kapper.
  • Inkomsten van kappers lopen terug. Een daling van -10% in niet onrealistisch.
  • Ondernemers gaan snijden in de kosten en kappers verliezen hun baan.
  • Voor leerlingen zijn er steeds minder stageplekken.
  • Het gevaar dreigt dat kapsalons uit het straatbeeld verdwijnen.
  • De Nederlandse kappersbranche verschraalt en de consument is de dupe.

Achtergrondinformatie

Belang van lage btw

Behoud van het lage btw-tarief op kappersdiensten is van levensbelang. De beperking van arbeidskosten door het lage tarief is positief voor de werkgelegenheid, de omzet en winstgevendheid. 

Btw en Europa

Door een besluit van de Europese Commissie geldt vanaf 2000 het lage btw-tarief op o.a. kappersdiensten. Landelijk gezien zijn er tegenstanders van dit lage tarief. Die tegenstand komt door het naar verhouding hoge verlies van (belasting)inkomsten voor de overheid en de lastig te verdedigen positie vergeleken met andere arbeidsintensieve branches. Ook twijfelt men of de maatregel wel voldoende effect oplevert omdat het om een werkgelegenheidsmaatregel gaat.

Afschaffen of handhaven laag btw-tarief?

Het verlaagde btw-tarief staat voortdurend onder druk. Financiële crises, bezuinigingsmaatregelen, vereenvoudiging van belastingstructuur; allemaal aanleidingen om het lage tarief onder de loep te nemen. Ook tijdens het Catshuisoverleg, het Lenteakkoord en het Regeerakkoord is het beperken of afschaffen van het lage btw-tarief besproken.

Tot nu toe heeft geen enkel voorstel tot afschaffing het in de politiek gered. De ANKO heeft in al die jaren niet stilgezeten. Wij zijn voortdurend actief geweest in de strijd voor het behoud van het lage tarief, zoals met lobbyen en informeren van partijen en branche.

Uniformeren van de omzetbelasting

Een aantal politici, waaronder de staatssecretaris van Financiën, wil nog steeds de omzetbelasting vereenvoudigen en de tarieven gelijk maken voor iedereen. Dat wil zeggen: één tarief voor alle leveringen en diensten. Daarmee gaat het algemene tarief omlaag en het bijzondere (lage) tarief omhoog. Een nieuw tarief komt daarbij niet veel lager uit dan 16%. Zeer onbevredigend voor diegenen die nu onder het lage tarief vallen. De kans dat er opnieuw bezuinigingsvoorstellen worden geformuleerd is groot. Dan kan opnieuw de lage btw op arbeidsintensieve diensten in beeld komen. De ANKO blijft oplettend en actie voeren om het lage btw-tarief te behouden!

Wat doet Europa?

Ook in Brussel wil men vereenvoudigen. In oktober 2012 concludeerde de Europese Commissie naar aanleiding van een internetconsultatie dat er binnen Europa veel verschillende opvattingen zijn en dat er voorstanders zijn van vereenvoudiging. De Commissie neemt de resultaten mee bij het ontwerpen van nieuw Europees btw-beleid. Er is een reëel risico dat hierbij de lage btw ter discussie gesteld wordt.

Speerpunten van de ANKO

Speerpunt 1: structureel contact met 'politiek en ambtelijk Den Haag'
De ANKO anticipeert op ontwikkelingen en signalen om het lage btw-tarief zo lang mogelijk veilig te stellen. We zijn structureel in contact met rijksambtenaren (o.a. van het ministerie van Financiën). Zo informeren we voortdurend op alle niveaus. Hierdoor kennen en waarderen de ambtenaren onze beroepsgroep beter en kunnen zij besluiten weloverwogen nemen.

Speerpunt 2: beeld banenmotor bijstellen
We willen het kabinet en de Tweede Kamer een completer beeld geven van de kappersbranche als stabiele banenmotor. Daarom communiceren we onze branchedoelstellingen:

  • Stimuleren van het op professionele wijze uitvoeren van het kappersvak.
  • Versterken van het vakmanschap, ondernemerschap en werkgeverschap.
  • Realiseren van gelijke marktomstandigheden.
  • Op peil houden van de stroom goed opgeleide medewerkers binnen dit deel van de ambachtseconomie.

Speerpunt 3: lobby in Brussel
We zijn regelmatig in Brussel. Omdat ook op Europees niveau het gelijktrekken van btw-tarieven een optie blijft, strijden we ook hier voor behoud van het lage btw-tarief in de arbeidsintensieve branche.

Gerelateerde dossiers

Heffingen auteursrechten verlagen

Het is bij wet geregeld dat je de vergoeding aan componisten en auteurs voor het draaien van muziek in je salon moet afdragen aan Buma. Ook moet je een vergoeding betalen aan de musici en producenten van muziek. Deze vergoeding draag je af aan de Sena. Buma en Sena werken met een licentiesysteem dat ook is vastgelegd in de wet. Zolang deze wettelijke verplichting bestaat, moet je eraan voldoen.  Lees meer »

Onderzoek naar regeldruk: 0-meting

Uit onderzoek van SIRA Consulting, gedaan in opdracht van de ANKO, blijkt dat in 2012 tussen de 5% en bijna 8% van de kosten van een kappersbedrijf opging aan regeldruk, terwijl de winst van veel kapsalons marginaal is.  Lees meer »