1. Respect voor vakmanschap

Het kappersvak heeft een rijke geschiedenis. Het is een eeuwenoud ambacht, dat we moeten koesteren en respecteren. Dat geldt voor zowel het vakmanschap, als voor de vakmannen en –vrouwen werkzaam in onze branche. De ANKO ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid van de gezamenlijke branche om zorg te blijven dragen voor professioneel vakmanschap: de branche moet aangeven welk kwaliteitsniveau als standaard moet gelden.

1. Respect voor vakmanschap

We doen dat o.a. door samen met kappers beroepscompententieprofielen (BCP´s) te ontwikkelen die aangeven wat een vak-volwassen kapper moet kennen en kunnen. Ook onderzoekt de ANKO of er een of meerdere branchediploma’s ingevoerd kunnen worden, waarmee een kapper kan bewijzen dat hij of zij het door de branche vastgestelde niveau bereikt heeft. We geloven in ´een leven lang leren´: in onze dynamische branche moet je je blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang.

De branche bepaalt de standaard

Voor het Nederlandse kappersonderwijs moet de praktijk het uitgangspunt zijn. Onderwijsinstellingen moeten hun opleidingen ontwikkelen met de door de branche gestelde standaard als uitgangspunt. Daarnaast willen we dat de overheid ervoor zorgt dat het opdoen van praktijkervaring goed verankerd wordt in het onderwijssysteem. Hiertoe werkt de ANKO goede samen met het onderwijs. Bovendien heeft de ANKO samen met MKB-Nederland en andere branches een adviesrol richting de ministeries van Onderwijs en Economische zaken.

Dat betekent dat de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) ondersteund moet worden, bijvoorbeeld met de Subsidieregeling Praktijkleren die voor ANKO van groot belang is voor het behoud van leerplekken bij erkende leerbedrijven.

Dossiers

BCP's voor de kappersbranche

CNV Vakmensen, FNV MOOI en ANKO hebben samenwerkend binnen de stichting Brancheplatform Kappers (BPK), de beroepscompetentieprofielen (BCP) voor de kappers en voor de  Black en Mixed Hair kapper opgesteld. Deze geactualiseerde beroepscompetentieprofielen beschrijven de belangrijkste kenmerken en criteria voor de beroepen. De BCP’s zijn daarmee van groot belang voor de ontwikkeling tot vakbekwaam. BCP Black & Mixed hair Beroepscompetentieprofielen voor de kappersbranche Lees meer »

Behoud voldoende BBL-leerlingen

De ANKO maakt zich zorgen om het verdwijnen van de BBL. Via een actieplan met verschillende deelprojecten wordt pragmatisch gewerkt aan het behoud van de BBL leerling. Lees meer »

Kwalificatiedossier Haarverzorging 2020

Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Lees meer »

Subsidieregeling praktijkleren

De ANKO is niet tevreden over de toegankelijkheid en het gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren. De ANKO brengt dit onder de aandacht van politiek en ondersteunt haar leden bij de subsidieaanvraag. Lees meer »